Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy a jelen weboldalon hozzáférhető online kurzusok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek

Stefán Kata E.V., (7150 Bonyhád, Gagarin utca 29., adószám 55709778-1-37) ,mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),


az SKconsulting felhasználói

(továbbiakban: felhasználói) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat a Felhasználóknak. A leckék tartalma a www.skconsulting.hu oldalon megtekinthetőek regisztráció és a sikeres fizetés után.  

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1  A kurzus kiválasztása.
1.2  Regisztráció
1.3. Fizetési mód kiválasztasa, fizetés (Paypal és Barionos fizetés esetén azonnal)

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Jelen ÁSZF 2022. november hónap 1. napjától hatályos.

3. Az ÁSZF alanyai:

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed Stefán Kata E.V.-re mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok Felhasználóira.

4. A szerződés létrejötte:

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4. Felhasználó jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

5. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1.  pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2 Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3 Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

5.4  A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználó név és jelszó biztonságos tárolására,  megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5  Felhasználó  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról.  Felhasználó jogosult az kata.stefan@skconsulting.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6  Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1 Szolgáltató  köteles biztosítani a Felhasználó által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a skconsulting.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató  érdekkörében felmerült okból nem használható  rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Felhasználó nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3 A  Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6.4 A  Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A  Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének  bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználót értesíteni.

6.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Szerződés  teljesítéséhez a Felhasználó alábbi adatait kezeli: családi és utóneve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy  esetén: cégnevét, székhelyét, telefonszámát,  e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

A Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Felhasználó adatait kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés  kötést megelőzően a minnerakademia.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

8. Elállási/Felmondási  jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta a Felhasználó (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

8.1 A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

8.2  A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

8. Fizetési módok

8.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

9. Egyéb rendelkezések

A  Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

9.1 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a www.skconsulting.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

9.2 A  Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

9.2  A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

9.3  Jelen  ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.skconsulting.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

10. Vis major

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen  körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa,  tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,  polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3 Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4 A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.Vegyes rendelkezések

11.1 Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2 A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

11.3 Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.